Kompaniýanyň tertibi

tit-removebg-deslapky syn

2003-nji ýylda Hytaýda fitnes önümleriniň iň irki öndürijilerinden biri bolan “Rudong Xuanqin Sport Co., Ltd.” -ni döretdik.On ýyldan gowrak ösüşden soň, 2014-nji ýylda Nantong Leeton Fitness Co., Ltd.-ni döretdik.kompaniýa import we eksport söwdasynda ýöriteleşendir.Jiangsu welaýatynyň Nantong şäheriniň Rudong etrabynyň Matang senagat parkynda ýerleşdik;zawod, ofis meýdany, ussahana we ammar ýaly 26,000 inedördül metr meýdany öz içine alýar.

hakda
hawa4all
CAP barbell
Costco
aşakda bäş
Walmart

Wideo

Önümlerimiz

tit-removebg-deslapky syn

Kompaniýa, bökmek arkan, fitnes ädimleri, garşylyk zolaklary, garyn tigirleri, balans diskleri, dambbelller, gimnastika matalar, agyrlyk göterýän çäge torbalary, ownuk fitnes önümlerini (aksesuarlaryny) öndürmekde we satmakda ýöriteleşen öňdebaryjy tehnologiýany ulanmagy dowam etdirýär. we ş.m. Önümler Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki sebitlere eksport edilýär.Durmuşdan doly we hemişe öňe barýan ýaş toparymyz bar.Häzirki wagtda 100-den gowrak işçimiz bar, dizaýnerler we inersenerler esasy topar bolup, täze önümleri yzygiderli gözleýärler we ösdürýärler.Güýçli önümçilik kuwwatyna we ajaýyp önümçilik enjamlaryna daýanmak bilen, kompaniýa önümleriň önümçiligini we hilini hasam ýokarlandyrdy we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrdy.

önümlerimiz-1
önümlerimiz-1
önümlerimiz-1
önümlerimiz-1
önümlerimiz-1
önümlerimiz-1
önümlerimiz-1
önümlerimiz-1
önümlerimiz-1
önümlerimiz-1
önümlerimiz-1
önümlerimiz-1

Üstünligimiz

Kompaniýa BSCI we Walt-Mart zawod barlaglaryndan üstünlikli geçdi.Häzirki wagtda kompaniýa kepillendirilen hil syýasaty we gowşuryş möhleti bilen çalt ösüş etabynda.Leeton topary, sargyt bilen baglanyşykly ajaýyp aragatnaşyk we hyzmat üpjün etmegiň, zerur enjamlar we enjamlar bilen üpjün edilişi ýaly möhümdigine ynanýar.

Satuw, goldaw we müşderi hyzmatynyň wekilleri bolan doly wagtlaýyn toparlarymyz, elimizde bolansoň, sargydyňyzyň haýsydyr bir tarapy barada alada galmajakdygyňyzy üpjün etmek üçin içerde we gije-gündiz işleýärler.Orderönekeý sargydyňyzy goýuň we gaty böleklerini bize goýuň - bu biziň işimiz.

Sergi

tit-removebg-deslapky syn
sergi (1)
sergi (5)
sergi (4)
sergi (2)
sergi (6)
sergi (3)