Habarlar

 • Sözbaşy: Funksional okuw üçin täjirçilik fitnes enjamlaryny satyn alanyňyzda hil möhümdir

  Sözbaşy: Funksional okuw üçin täjirçilik fitnes enjamlaryny satyn alanyňyzda hil möhümdir

  Fitnes merkezleriniň we sport zallarynyň köpüsi, “Funksional Fitness” we “Cross Training” ösmeginiň meşhurlygyny göz öňünde tutýarlar we müşderileriniň türgenleşiklerinden has köp peýdalanmagyny üpjün etmek üçin güýçli täjirçilik derejeli funksional fitnes diapazonyny öz içine alýarlar.Bu okuw usuly ...
  Koprak oka
 • Okuw pudagy üçin boks elliklerinde täzelik

  Okuw pudagy üçin boks elliklerinde täzelik

  Okuw pudagy üçin boks ellikleri tehnologiki täzelikler, türgenleriň öndürijiligi we söweş sport dünýäsinde ýokary hilli okuw enjamlaryna bolan islegiň artmagy bilen möhüm ösüşleri başdan geçirýär.Boks ellikleri ... bilen duşuşmak üçin ösmegini dowam etdirýär ...
  Koprak oka
 • Professional oýunda boks ellikleriniň ewolýusiýasy

  Professional oýunda boks ellikleriniň ewolýusiýasy

  Professional boks ellik pudagy, boks enjamlarynyň dizaýn, önümçilik we bäsdeşlik sportlarynda ulanylyşynyň üýtgemeginiň bir tapgyryny belläp, möhüm ösüşleri başdan geçirýär.Bu innowasiýa tendensiýasy, abili üçin giňden ünsi çekdi we kabul edildi ...
  Koprak oka
 • Sözbaşy: Şowhunly goňşy bolmaklygy bes ediň

  Sözbaşy: Şowhunly goňşy bolmaklygy bes ediň

  Sene: 2024-nji ýylyň 20-nji marty Arzuw edýän garaage sport zalyňyzy gurduňyz, diňe türgenleşýän wagtyňyz goňşularyň lapykeç boljakdygy barada alada etmek üçin?Öý sport zalyny döretmek, zerur, isleýän we söýýän önümleriňizi saýlamak üçin amatly, ýöne agramyň düşmegi maşgala agzalaryna biynjalyk bolup biler ...
  Koprak oka
 • Sözbaşy: Fitnes enjamyňyza her ýyl täzeden baha bermek

  Sözbaşy: Fitnes enjamyňyza her ýyl täzeden baha bermek

  Sene: 2024-nji ýylyň 9-njy marty Çalt depginde ösýän dünýäde, maşk enjamlaryňyzyň howpsuz we täsirli türgenleşik gurşawyny üpjün etmek üçin iň ýokary standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek möhümdir.Leetonda, fitnes ýüzüňize yzygiderli baha bermegiň möhümdigine düşünýäris ...
  Koprak oka
 • Sözbaşy: Söwda sport zalyňyzy dizaýn etmekde 10 maslahat

  Sözbaşy: Söwda sport zalyňyzy dizaýn etmekde 10 maslahat

  Sene: 2024-nji ýylyň 28-nji fewraly Söwda sport zalyňyz barada aýdylanda, dizaýn hemme zat.Dizaýn, diňe bir müşderiňiziň sport zalynda erkin hereket edip biljekdigini aňlatman, eýsem giňişligiňize mahsus gurşawy döredýär.Bu höwes saklaýan zat bolar ...
  Koprak oka
 • Freestanding Sandbag: Ulular we çagalar üçin iň soňky maşk saýlamasy

  Freestanding Sandbag: Ulular we çagalar üçin iň soňky maşk saýlamasy

  Fitnes we stresden dynmak üçin erkin çäge torbalaryny ulanmak tendensiýasy ulularyň we çagalaryň arasynda çalt meşhurlyga eýe bolýar.Bu köptaraply okuw gurallary täsirli we hezil maşk tejribesini gözleýän şahsyýetleriň arasynda iň halanýan seçime öwrüldi ....
  Koprak oka
 • Döküm demir çüýşeler: Täze fitnes tendensiýasy

  Döküm demir çüýşeler: Täze fitnes tendensiýasy

  Fitnes pudagynyň yzygiderli ösmegi bilen, çoýun demir çüýşeler fitnes höwesjeňleriniň we fitnes höwesjeňleriniň täze söýgüsine öwrüldi.Meşhurlygy artdygyça sport zallarynyň eýeleri we şahsy tälimçiler bu adaty fitnäniň köp sanly peýdalaryna we köp taraplydygyna üns berýärler ...
  Koprak oka
 • Custöriteleşdirilen sport zaly täjirçilik Cross Fit GHD Roman oturgyjy 2024-nji ýylda fitnesi üýtgeder

  Custöriteleşdirilen sport zaly täjirçilik Cross Fit GHD Roman oturgyjy 2024-nji ýylda fitnesi üýtgeder

  Fitnes pudagy giňelmegini we diwersifikasiýa edilmegini dowam etdirýärkä, köpugurlylygy, işleýşi we netijeliligi bilen häzirki zaman enjamlaryna isleg ýokary bolmagynda galýar.2024-nji ýylda adaty sport zaly täjirçilik Cross Fit GHD Roman oturgyjynyň işe girizilmegi fitnesi üýtgeder ...
  Koprak oka
 • Slimming guşak: Ultimate Fitness ýoldaş

  Slimming guşak: Ultimate Fitness ýoldaş

  Fitnes pudagy yzygiderli ösýär, täze tendensiýalar we täzelikler adamlaryň gündelik maşk ediş usullaryny emele getirýär.Köpleriň ünsüni özüne çekýän täzelikleriň biri, bedenterbiýe maşklary üçin horlanmak kemerlerini ulanmakdyr.Bu ýöriteleşdirilen guşaklar des ...
  Koprak oka
 • Işgärleriň ýeňillikleri bilen tanyşlyk

  Işgärleriň ýeňillikleri bilen tanyşlyk

  Sene: 2023-nji ýylyň 15-nji dekabry sözbaşy: Işgärleriň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmak: abadançylyga we ýerine ýetiriş borçnamasy Sene: 2023-nji ýylyň 15-nji sentýabry, Fitnes pudagynda öňdebaryjy Leeton, işçi güýjüniň umumy abadançylygyny ileri tutmaga gönükdirilen düýpli ädimde , ...
  Koprak oka
 • Sözbaşy: Saglyk we saglyk saýlawlaryny güýçlendirmek: Leeton Ltd.

  Sözbaşy: Saglyk we saglyk saýlawlaryny güýçlendirmek: Leeton Ltd.

  Sene: 2023-nji ýylyň 1-nji dekabry Saglyk we saglyk merkezi bolup durýan döwürde, tendensiýalary kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz çäýnek, ýoga mata we başgalar ýaly dürli müşderi önümlerini satuwa çykardy.Leeton diňe bir fitness önümini üpjün ediji däl ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3