3-in-1 köpükli plyometrik bökmek gutusy

Gysga düşündiriş:

Softumşak plyo guty, durnuklylygy ýokarlandyrýan we iň ýokary howpsuzlyk üçin 440 litr saklaýan epe köpükden ýasalýar.Winil örtügi, partlaýjy plyometrik türgenleşik sessiýalarynda-da könelmeginden saklaýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Material: PVC + EPE köpük
Ölçegi:3-in-1
Reňk:Custöriteleşdirilen
Logotip: omöriteleşdirilen
MOQ: 200sets / reňk

Önümiň beýany

df
sdf

Highokary dykyzlykly çydamly köpükden ýasalan bu gaty ykjam platforma, aýaklaryňyzyň süýşmegini azaltmak üçin galyň gümürtik winil bilen örtülendir, sansyz sagat türgenleşikleri goldaýar.Bu plyometrik guty rahatlyk we çeýeligi bilen bezelendir.

Bu köpükli “Plyo Box” size kesişmekde, aerobika maşklarynda ýa-da fiziki bejergide zerur gyralary berer.Gutujykdan bökmek, basmak, basmak ýa-da basgançak etmek möhüm däl;bu gutyny ýapdyňyz!

3 belentlik, kynçylyk derejäňizi dolandyrmaga mümkinçilik berýär we bedeniň birnäçe maşklarynda ulanylmagyna mümkinçilik berýär.Dikligiňiziň näme edip biljekdigi barada düşünmek üçin 16 dýuým tarapdan başlaň.Eger (we haçan) gaty aňsat bolsa, gutyny aýlaň we 2-den 4 dýuým goşuň, özüňizi has ýokary bökmäge we şol kaloriýalary ýakmaga itekläň!

Haryt amaly

Gurluşygymyzda çydamly köpük ulanyp, köp sanly türgenleşigi goldap bilýän berk köpük platformasyny döretdik.Ykjam we çydamly, bu guty türgenleşigiňizi täze belentliklere çykarmak üçin zerur guraldyr.

Agaç gutulardan tapawutlylykda, bu türgenleşik gutusyny ýumşak görnüşde taýýarladyk, şinleriňizi döwüklerden we gögermelerden halas etdik.Bu material süýşmesiz ýer, her böküş toplumy bilen durnukly bolup bilersiňiz.Bu plyometrik guty güýçli türgenleşik sapaklarynda çydamlylyk üçin agyr PVC mata bilen gurşalan.Süýşmäge çydamly ýer, üznüksiz böküşleri we maşklary ýerine ýetireniňizde howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün edýär.

Bu plyometrik guty täjirçilik ýa-da öýde ulanmak üçin ajaýyp.Guty guty bökmek, guty basmak, suwa düşmek we oturmak ýaly köp dürli türgenleşik maşklarynyň üsti bilen umumy esasy durnuklylygy berkitmek we gowulaşdyrmak üçin ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň