Jübi telefonynyň sumkasy

Gysga düşündiriş:

Baglanyşykda galmagy ýa-da ýolda aýdym diňlemegi halaýan ähli fitnes höwesjeňleri üçin ajaýyp ýoldaşlar.Bu innowasiýa garniturasy, tälim we maşk ediş usulyňyzy üýtgetmek üçin amatlylygy, işlemegi we rahatlygy birleşdirýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Material: Neopren + PVC
Ölçegi: 10 * 17 sm
Reňk: Custöriteleşdirilen
Logotip: omöriteleşdirilen
MOQ: 500 set / reňk

Önümiň beýany

IMG_0838
IMG_0840

Işjeň adamlar üçin niýetlenen işleýän sumkalarymyz, türgenleşikler, ylgawlar ýa-da islendik fiziki işjeňlik wagtynda telefonyňyz üçin ygtybarly, dem alýan ammar çözgüdini üpjün edýär.Terokary hilli der çydamly materialdan ýasalan bu gol sumkasy, telefonyňyzyň gurak we çyglylykdan goralmagyny üpjün eder.

Işleýän goltugymyzyň esasy aýratynlyklaryndan biri, onuň giň saklanýan bölümi.Uly kuwwaty bilen, ýitirmekden ýa-da zeper ýetmekden gorkman, telefonyňyzy, açarlaryňyzy, puluňyzy we beýleki zerur zatlaryňyzy howpsuz saklap bilersiňiz.Iň täze smartfon modellerinden başlap, kiçi enjamlara çenli, sumkalarymyz ähli ululykdaky telefonlar bilen gabat gelýär we hemmeler üçin laýyk bolmagy üpjün edýär.

Amatly, ygtybarly laýyklygy üpjün etmek üçin, işleýän gol paketlerimizde sazlanyp bilinýän egin gaýyşlary bar.Elastik zolak, erkekler we aýallar üçin amatly dürli gol ululyklaryna laýyk gelýär.Inçe ýa-da myşsaly elleriňiz bolsun, eliňizdäki ygtybarly tejribe üçin türgenleşik wagtynda gol paketlerimiz ýerinde galar.

Işleýän goltugymyzyň ýene bir esasy aýratynlygy, duýgur ekran goragçysydyr.Bu, telefonyňyzyň ekranyna sumkaňyzdan çykarmazdan girmäge mümkinçilik berýär.Aýdymlary üýtgetmeli, habarlara jogap bermeli ýa-da fitnes programmalarynda öňegidişligiňizi yzarlamaly bolsaňyz, gol paketlerimiz türgenleşigiňize iň az päsgelçiliksiz üznüksiz duýgur ekran funksiýasyny hödürleýär.

Mundan başga-da, işleýän gol paketimizde nauşnik porty bar, şonuň üçin maşk edende halaýan sazlaryňyzy ýa-da podkastlaryňyzy diňläp bilersiňiz.Bu port, nauşnik kabelleriňiziň howpsuz we dykyzsyz bolmagyny üpjün edýär, bu bolsa ünsüňizi ünsüňizi daşlaşdyrman oýnamaga gönükdirýär.

Gol jübüsini arassalamak şemaldyr.Duýgur ekranyň goragçysyny aýyryň we sumkany ýumşak sabyn we suw bilen ýuwuň.Terlere çydamly material, gol paketiniň çalt guramagyny üpjün edýär, şonuň üçin elmydama täze we indiki türgenleşigiňize taýyn.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň