Uzalmak üçin ýoga tigir

Gysga düşündiriş:

Gaoga tejribäňizi çuňlaşdyrmagyň, çeýeligi ýokarlandyrmagyň we umumy fitnesiňizi ýokarlandyrmagyň ýollaryny gözlediňizmi?Mundan beýläk seretmäň, size ýoga tejribäňizi täze belentliklere çykarmak üçin döredilen “Ultimate Stretch Yoga Wheel” -ni getirýäris!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Material: Termoplastiki Elastomer, PP
Ölçegi: diametri 12 dýuým, ini 5 dýuým
Reňk: Custöriteleşdirilen
Logotip: omöriteleşdirilen
MOQ: 500pc / reňk

Önümiň beýany

Uzalmak üçin ýoga tigir (2)
Uzalmak üçin ýoga tigir (4)

Gaoga uzadýan tigirlerimiz, ýoga sapaklaryňyzda deňsiz-taýsyz goldaw, rahatlyk we köpugurlylygy üpjün etmek üçin oýlanyşykly işlenip düzülendir.Onuň ygtybarlylygyna we uzak ömrüne ynanyp boljak berkligi we uzak ömri üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallar bilen seresaplylyk bilen düzülendir.

Bir seretseň, “Stretch Yoga Wheel” ýönekeý aksessuar ýaly bolup görünse-de, hakykatda bu mümkinçilikler dünýäsini hödürleýär.Başlangyjy ýa-da tejribeli ýoga bolsun, bu köptaraply tigir ähli derejedäki praktikler üçin amatly.Uzalmagy çuňlaşdyrmaga, deňagramlylygy ýokarlandyrmaga we utgaşdyrmagy gowulaşdyrmaga kömek edýär, bu size has çalt öňe gitmäge we täze sepgitlere ýetmäge mümkinçilik berýär.

“Stretch Yoga Wheel” -iň esasy aýratynlyklaryndan biri onuň ajaýyp rahatlygydyr.Tigir, oňurgany berkitmek we berkitmek üçin ýörite döredilip, ony arka arkasy, açyk ýürekler we goltuklar üçin bahasyna ýetip bolmajak gural edýär.Tigirleriň ýumşak, ýöne berk ýapylmagy durnuklylygy ýokarlandyrýar we oňaýsyzlygy azaldýar, täze pozisiýalary öwrenmäge mümkinçilik berýär we ynam we aňsatlyk bilen uzalýar.

“Stretch Yoga Wheel” hem çeýeligi ýokarlandyrmak üçin ajaýyp guraldyr.Durnukly uzalýan ýer bilen üpjün edýär, pozalara has çuňňur öwrenmäge mümkinçilik berýär, köplenç ünsden düşýän kyn muskullary nyşana alýar.Tigiri ýuwaş-ýuwaşdan maşklaryňyza goşanyňyzda, çeýeligi we has köp hereketi başdan geçirersiňiz, bedeniňize erkinlik duýgusyny berersiňiz.

Mundan başga-da, ýoga tigirlerimiz diňe ýoga praktikasy bilen çäklenmeýär.Esasy türgenleşik, deňagramlylygy öwretmek we hatda Pilates ýaly dürli maşklara kömek etmek, fitnes düzgüniňize gymmatly goşundy bolup biler.Köpugurlylygy, dürli türgenleşik düzgünini gözleýänler üçin hemme zady çözýär.

Göçme manyda göz öňünde tutulan “Stretch Yoga Wheel” ýeňil göterijilik we saklamak üçin ýeňil we ykjam.Diýmek, nirä gitseňizem, syýahat edeniňizde, ýoga sapagynda ýa-da öz öýüňiziň rahatlygy bilen meşgullanýan bolsaňyz, ýanyňyz bilen alyp bilersiňiz.Ykjam dizaýny, gündelik durmuşyňyza aňsatlyk bilen goşulmaga mümkinçilik berýän minimal aýak yzyny hem üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň