Pilatesiň türgenleşigi üçin halka halkasy

Gysga düşündiriş:

Netijeli bud täliminiň iň esasy guraly bolan Pilates tegelegi bilen tanyşdyrmak.Maksimum köpugurlylyk we amatlylyk üçin döredilen bu önüm, öz öýünde ýa-da ýolda rahatlyklarynda budlaryny güýçlendirmek we sazlamak isleýänler üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Material: demir-plastmassa
Ölçegi: 14,75 x 14,75 x 2,5 dýuým
Reňk: Custöriteleşdirilen
Logotip: omöriteleşdirilen
MOQ: 1000pcs / reňk

Önümiň beýany

Pilates halka tegelegi (3)
Pilates halka tegelegi (4)

“Pilates” tegelegi, dürli maşklara bud myşsalaryny nyşana almaga we çekmäge mümkinçilik berýän köpugurly fitnes aksesuarydyr.Çydamlylygy we amatlylygy üçin ýokary hilli materiallardan ýasalan çydamly, ýeňil aýlaw bilen bezelendir.Halkanyň içki örtügi, türgenleşik wagtynda ygtybarly ýerde bolmagyny üpjün edip, süýşmeýän materialdan ýasalýar.“Pilates” halkasynyň ykjam ululygy, nirä barsaňyzam saklamagy ýa-da ýanyňyz bilen alyp gitmegi aňsatlaşdyrýar.

Pilates tegelegini ulanmagyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, bud işinde garşylyk görkezmek ukybydyr.Türgenleşiklere garşylygy goşmak bilen, bud myşsalaryňyzy netijeli güýçlendirip, umumy äheňini we kesgitlemesini gowulaşdyryp bilersiňiz.Üzük, ot, öýken we aýak ýokarlanmak ýaly adaty bud maşklaryna goşmaça kynçylyk döredýär, olaryň netijeliligini ýokarlandyrýar we netijeleri has çalt görmegiňizi üpjün edýär.

Pilates tegelekleri diňe bir bud maşklaryňyzyň netijelerini ýokarlandyrmak bilen çäklenmän, çeýeligiňizi we deňagramlylygy ýokarlandyrmaga hem kömek edýär.Uzuk, has uzalmagyna we bud myşsalarynyň çeýeligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän uzalýan maşklaryň garşylygyny ýokarlandyrmak üçin ulanylyp bilner.Mundan başga-da, halkalar bilen maşklary ýerine ýetirmek, esasy güýji we durnuklylygy ýokarlandyrýan deňagramlylygy we durnuklylygy talap edýär.

Pilates tegelekleriniň köp taraplylygy bud maşklary bilen çäklenmeýär.Şeýle hem gol, döş we ýadro ýaly beýleki myşsa toparlaryny işlemek üçin ulanylyp bilner.Fitnes halkalaryny doly beden maşklaryňyza goşmak bilen, okuw netijeliligini ýokarlandyryp we doly, bitewi fitnes programmasyna ýetip bilersiňiz.

Goşmaça amatlylyk üçin “Pilates” tegelegi dürli maşklary ýerine ýetirmek üçin ädimme-ädim görkezmeler berýän görkezme gollanmasy bilen gelýär.Başlangyjy ýa-da tejribeli fitnes höwesjeňi bolsaňyz, gollanma ýüzügi netijeli ulanmaga we fitnes maksatlaryňyza ýetmäge kömek eder.Mundan başga-da, halka ähli fitnes derejesindäki adamlar üçin amatly bolup, ony hemmeler üçin öz içine alýan we ulanmaga aňsat fitnes guralyna öwürýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň