Nbr Göz ýaşyna garşy maşk ýoga mat

Gysga düşündiriş:

Ynkylapçy NBR Rip stop bilen tanyşdyrmak, ähli ýoga we türgenleşik işleriňiz üçin iň oňat ýoldaş “Yoga Mat” maşklary.Iň ýokary hilli materiallardan ýasalan bu mat, ýoga tejribäňizi täze belentliklere çykarmak üçin takyk işlenip düzülendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Material: Nitrile Butadien rezin
Ölçegi: 71 "L x 24" W x 1 "Th (Th özleşdirildi)
Reňk: Custöriteleşdirilen
Logotip: omöriteleşdirilen
MOQ: 500pc / reňk

Önümiň beýany

NBR göz ýaşyna garşy maşk ýoga mat (3)
NBR göz ýaşyna garşy maşk ýoga mat (7)

NBR gözýaşymyza çydamly maşk ýoga mat, ajaýyp berkligi we aşgazana garşylygy bilen tanalýan premium material NBR-den (Nitrile Butadiene Rezin) ýasaldy.Adaty PVC matalardan tapawutlylykda, NBR matalarymyz ftalatlar ýaly zyýanly himiki maddalardan doly, olary siziň we daşky gurşawyňyz üçin howpsuz edýär.Süýnüp barýan we oňaýsyz maşklar bilen hoşlaşyň - bu düşek, tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin ajaýyp deňagramlylygy we ýassyklary hödürleýär.

NBR Ripstop maşk ýoga mat 10 mm galyňlykda we ajaýyp bilelikdäki goldaw berýär, şonuň üçin kyn ýoga pozalaryny we rahatlyk bilen maşklary öwrenip bilersiňiz.Goşmaça ýassyk diňe bir bogunlaryňyzy goraman, eýsem meditasiýa ýa-da dynç almak üçin ýumşak we amatly ýer berýär.Başlaýan ýa-da tejribeli ýoga bolsaňyzam, bu düşek aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler we akyl, beden we ruh arasynda has çuňňur baglanyşygy ösdürip biler.

Düşegimiziň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, özboluşly ripstop tehnologiýasydyr.Düşek satyn almagyň nägileligine diňe birnäçe gezek ulanylandan soň erbet bolandygyny bilýäris.Şol sebäpden, ýyrtylmagynyň we aşamagynyň öňüni almak, onuň uzak ömrüni üpjün etmek üçin düşegiň dizaýnyna ýörite gatlaklar gurduk.Diýmek, düşegiň berkligi barada aladalanman, amalyňyza ünsi jemläp bilersiňiz.

Düşegi daşamak, ýeňil we göçme dizaýny sebäpli şemaldyr.Ony togalap, goşulan gaýyş bilen berkidiň we ýanyňyz bilen alyň.Gaoga studiýasyna, seýilgähe ýa-da dynç alyşa barýarsyňyzmy, NBR Ripstop maşk ýoga Mat siziň ygtybarly syýahat ýoldaşyňyzdyr.

Düşegiňizi arassa saklamak gaty kyn.Ter we hapany aýyrmak üçin her gezek ulanylandan soň çygly mata bilen süpüriň.Çyglylyga çydamly ýer, bakteriýalaryň köpelmeginiň we yslarynyň öňüni alyp, çalt guramagyny üpjün edýär.Easyönekeý hyzmat etmek, has köp wagt tejribe geçirmäge we arassalanmak hakda aladalanmaga mümkinçilik berýär.

NBR Ripstop Exercise Yoga Mat bilen saglygyňyza we saglygyňyza maýa goýuň.Ynam we durnuklylyk bilen hereket edeniňizde praktikadaky tapawudy başdan geçiriň.Bu düşek önüm däl;bu önüm.Bu siziň abadanlygyňyzy üpjün etmekdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň