Dokary dykyzlykly ýoga kerpiç

Gysga düşündiriş:

Gaoga tejribäňizi ösdürmek üçin ýörite döredilen bu çydamly we ygtybarly aksesuar, her bir ýoga toplumyna hökmany goşundydyr.Başlangyç ýa-da tejribeli tejribeçi bolsaňyzam, ýoga bloklarymyz size ýoga maksatlaryňyza ýetmek üçin zerur goldawy we durnuklylygy üpjün eder.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Material: Etilen Winil asetat
Ölçegi: 9 x 6 x 3 dýuým
Reňk: Custöriteleşdirilen
Logotip: omöriteleşdirilen
MOQ: 1000pcs / reňk

Önümiň beýany

Dokary dykyzlykly ýoga kerpiç (4)
Dokary dykyzlykly ýoga kerpiç (5)

Highokary dykyzlykly ýoga bloklarymyz, uzak wagtlap işlemek üçin iň ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Bu ýoga blok, iň ýokary güýç we çydamlylygy üpjün etmek üçin ýokary dykyzlygy bolan ýokary hilli EVA köpüginden ýasalýar.Birnäçe gezek ulanylandan soň görnüşini ýitirýän ýoga bloklary bilen hoşlaşyň - ýokary dykyzlykly ýoga bloklarymyz şu ýerde!

Gaoga bloklarymyzyň özboluşly dizaýny, ýoga amalyňyzy bedeniňiziň isleglerine laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.Uzynlygy we ini sebäpli bu ýoga bloky adaty ýoga bloklaryndan has köp ýer meýdanyna eýe bolup, pozany üýtgetmek we üýtgetmek üçin has köp mümkinçilik berýär.Onuň sahy galyňlygy goldaw bilen rahatlygyň arasynda ajaýyp deňagramlylygy üpjün edýär, hiç hili ünsüňizi çekmezden tejribäňize ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär.

Highokary dykyzlykly ýoga bloklarymyzyň esasy aýratynlyklaryndan biri, olaryň ajaýyp tutmagydyr.Gaoga amaly wagtynda özüňizi howpsuz we durnukly duýmagyň möhümdigine düşünýäris, şonuň üçin ýoga bloklarymyza süýşmeýän ýüzleri goşýarys.Bu, tötänleýin süýşmeginiň ýa-da slaýdlaryň öňüni alyp, howpsuz ýerde durmagyny üpjün edýär.Dürli pozlary we geçişleri ynam bilen saklap bilersiňiz, sebäbi ýoga bloklarymyz size her ädimde goldaw berer.

Highokary dykyzlykly ýoga bloklarymyzyň köp taraplylygy deňeşdirip bolmaýar.Diňe adaty ýoga pozalary üçin ajaýyp goldaw bermek bilen çäklenmän, başga-da dürli amallar we çäreler üçin ulanylyp bilner.Çuňňur uzalmalar üçin goşmaça goldaw, dikeldiş pozlary üçin goldaw ýa-da esasy güýçlendiriji maşklar gerek bolsa, ýoga bloklarymyzy ýapdyk.Hatda Pilates we fiziki bejeriş programmalary üçin hem amatly bolup, ony hakykatdanam köpugurly aksessuar edýär.

Highokary dykyzlykly ýoga bloklarymyzy arassalamak we goldamak şemaldyr.Suw we çyglylyga çydamly, her gezek ulananyňyzdan soň der ýa-da kirleri aňsatlyk bilen süpürmäge mümkinçilik berýär.Çydamly we ýokary hilli materiallar, köp ýyllap yzygiderli ulanylandan soň hem ýoga bloklarymyzyň adaty ýagdaýda bolmagyny üpjün edýär.Elmydama ýolda bolýan ýoga höwesjeňleri üçin ýeňil we göçme.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň