Ogaoga deňagramlylygy howa ýassygy

Gysga düşündiriş:

Gaoga tejribäňizi indiki derejä çykarmak isleýärsiňizmi?Käbir pozlarda deňagramlylygy we durnuklylygy saklamak kynmy?Ogaoga deňagramlylygy howa ýassygy iň gowy saýlawyňyzdyr.Bu innowasiýa önümi, has çuňluga ýetmek, deňagramlylygy ýokarlandyrmak we umumy ýoga tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin zerur goldawy we durnuklylygy üpjün etmek üçin döredildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Material: PVC
Ölçegi: diametri 33 sm, beýikligi 7 sm.
Reňk: Custöriteleşdirilen
Logotip: omöriteleşdirilen
MOQ: 500pc / reňk

Önümiň beýany

ýoga balans howa ýassygy (2)
ýoga balans howa ýassygy (3)

Gaoga balans howa ýassygy, berkligi we uzak ömri üpjün etmek üçin ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa PVC materialdan ýasalýar.Özboluşly dizaýny, berk tutmagy üpjün edýän we iň kyn pozalarda-da süýşmegiň we süýşmegiň öňüni alýan süýşmeýän dokma ýüzüni görkezýär.Düşek hem yssyz we zyýanly maddalardan mahrum bolup, ulanmagy ygtybarly edýär.

Düşegiň diametri 33 sm we bedeniň dürli görnüşlerini we ýoga amallaryny ýerleşdirmek üçin sazlanylýan howa basyş ulgamy bar.Airönekeý howa düşegini çişiriň ýa-da çişiriň we berklik derejesini öz islegleriňize we islegleriňize görä düzüp bilersiňiz.Gaoga ýa-da tejribeli tejribeçi bolsaňyzam, bu köpugurly önüm ösüşiňize we ösüşiňize uýgunlaşýar.

Gaoga deňagramly howa düşegi diňe bir deňagramlylyk we durnuklylyk üçin peýdaly bolman, eýsem başga-da dürli peýdalary bar.El degirmeni ýa-da kellä geýmek ýaly terslik pozisiýalarynda, ýumşak goldaw ulgamy bolup, şikes ýetmek howpuny azaldýar we deňleşmäge we dem alşyňyza üns bermäge mümkinçilik berýär.Şeýle hem garyn myşsalaryny deňagramlylyk üçin işlemek arkaly esasy güýji ýokarlandyrmaga kömek edýär.Mundan başga-da, ýassygy oturgyçda ulanmak, bagryňyza we aşaky arkaňyza basyşy peseldýär, rahatlygy ýokarlandyrýar we uzak wagtlap işlemäge mümkinçilik berýär.

Gaoga balans howa ýassygy göçme we götermek aňsat, bu size islän wagtyňyz, islendik ýerde ýoga bilen meşgullanmaga mümkinçilik berýär.Gaoga synpyny alýarsyňyzmy, syýahat edýärsiňizmi ýa-da açyk howada hezil edýärsiňizmi, bu ýeňil düşek zerurlyklaryňyza aňsatlyk bilen çişýär ýa-da çişýär.Ykjam ululygy, aňsat saklanmagy üpjün edýär, bu bolsa ýoga dişli kolleksiýaňyza amatly goşundy bolýar.

Bu önüm, başlaýanlardan başlap, öňdebaryjy hünärmenlere çenli ähli derejedäki yogislere peýdaly bolup biler.Gaoga täze gelen bolsaňyz, howa düşegi durnuklylygy, ynamy we has uly dolandyryş duýgusyny üpjün edip, okuw tejribäňizi artdyryp biler.Tejribeli ýoga bilen meşgullanýanlar üçin düşek, bedeniň habardarlygyny we deňagramlylygyny has çuňňur öwrenmek üçin adaty pozalara goşmaça kynçylyk we üýtgeşiklik berýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň