gapakly ýoga köpükli rolik

Gysga düşündiriş:

Bir türgenleşikden soň bedeniň agyrysyndan we myşsalaryň dartylmagyndan ýadadyňyzmy?Çeýeligiňizi we deňagramlylygy ýokarlandyrmagyň täsirli ýollaryny köplenç gözleýärsiňizmi?Indi seretme!Fitnesiňizi indiki derejä çykarmak üçin döredilen öwrülişik önümi bolan Hooded ogaoga köpük rolikini hödürlemek isleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Material: EVA, PVC
Ölçegi: 13 x 5.5 x 5.5 dýuým (ýöriteleşdirilen)
Reňk: Custöriteleşdirilen
Logotip: omöriteleşdirilen
MOQ: 500pc / reňk

Önümiň beýany

gapakly ýoga köpükli rolik (4)
gapakly ýoga köpükli rolik (5)

Gaoga köpüklemegimiz, bazardaky beýleki köpüklerden tapawutlylykda.Täzeçillik we ergonomiki dizaýny bilen, dynç almak, öndürijiligi we umumy saglygy ýokarlandyrmak isleýän ýoga höwesjeňleri, türgenler we fitnes höwesjeňleri üçin hökmany esbapdyr.

Bu köpugurly köpük rolikinde, iň oňat rahatlyk we türgenleşik wagtynda zerur goldaw üçin ýokary dykyzlykly köpük bar.Terapewtiki aýratynlyklary dokumalary çuňňur massaage etmäge, dartgynlygy gowşatmaga we dikeliş prosesiňizi güýçlendirmek üçin agyry myşsalaryny azaltmaga mümkinçilik berýär.Belli bir şikes bilen iş salyşýarsyňyzmy ýa-da diňe türgenleşigiňizi gowulaşdyrmak isleýärsiňizmi, bu köpük rolik oýun çalşyjydyr.

Gaoga köpük rolikimizi adaty köpük roliklerinden tapawutlandyrýan zat örtükdir.Bu goşulan aýratynlyk, köpük rolikiňiziň arassa, arassa we tozan we reňksiz bolmagyny üpjün edýär, arassalamak hakda alada etmän tejribäňizi artdyrmaga mümkinçilik berýär.Arassaçylyk aladalaryňyz bilen, hiç hili päsgelçiliksiz çydamlylygy, çeýeligi we deňagramlylygy tejribe we gowulaşdyryp bilersiňiz.

Fithli fitnes derejeleri üçin döredilen bu köpükli rolik, täze öwrenýänler üçin ösen hünärmenler üçin ajaýyp.Roluň ululygy we görnüşi, dürli myşsa toparlaryny nyşana almagy aňsatlaşdyrýar, bu bolsa türgenleşigiňizi zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.Gurlan gapak, amatly ammar bölümi hökmünde iki esse köpelýär, tigirleriň ulanylmaýan wagty howpsuz we goragly bolmagyny üpjün edýär.

Gaplanan ýoga köpükli rulolar diňe bir ýoga praktikasy üçin däl, Pilates, fiziki terapiýa, kross-türgenleşik, hatda sport zalynda türgenleşikden öňki ýa-da okuw sapaklary ýaly dürli türgenleşiklere girizilip bilner.Ykjam we ýeňil dizaýny ony islendik wagt, islendik ýerde täsirli türgenleşikleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän göçme we götermäge aňsat edýär.

Premium hili we berkligi bilen, wagt synagyndan geçmek üçin örtülen ýoga köpükli rulonlarymyza ynanyp bilersiňiz.Ol ýokary hilli materiallardan ýasaldy we ýakyn ýyllarda onuň peýdalaryndan peýdalanjakdygyňyzy üpjün eder.Mundan başga-da, aňsat arassalanan ýüzügi kynçylyksyz hyzmat etmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa fitnes syýahatyňyzda ygtybarly ýoldaş bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň