Çuň dokma massaagerçy köpük rolik

Gysga düşündiriş:

Musclehli myşsa agyry we dartgynlylyk meseleleriniň iň soňky çözgüdi.Bu innowasiýa önümi, çuňňur ýeňillik üçin iň çuňňur muskulaturany nyşana alyp, çuňňur kanagatlandyryjy massa experience tejribesini bermek üçin ýörite döredildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Material: Etilen Winil asetat
Ölçegi: 12,5 x 5,25 x 5,25 dýuým
Reňk: Custöriteleşdirilen
Logotip: omöriteleşdirilen
MOQ: 300 set / reňk

Önümiň beýany

Çuň dokma massaager roligi (1)
Çuň dokma massaager rolikleri (2)

Bu ykjam, ýöne güýçli massa rol rolikleri bilen myşsa düwünleri, berklik we berklik bilen hoşlaşyň.Özboluşly dizaýnynda dartgynlylygy boşatmak, çeýeligi gowulaşdyrmak we dynç almaga kömek etmek üçin myşsalara çuňňur aralaşmak üçin bilelikde işleýän birnäçe düwün bar.Sportçy, fitnes höwesjeňi ýa-da myşsa agyrysyny yzygiderli başdan geçirýän biri bolsaňyzam, bu massa rol rolisi siziň üçin ajaýyp.

Çuň dokuma massa rol rolunyň berkligini we uzak ömrüni üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Bu önüm iň güýçli massa tolara garşy durmak üçin seresaplylyk bilen ýasalýar.Rolikdäki düwünler, professional massa therap terapewtiniň elleriniň basyşyny we duýgusyny meňzeýän ýumşak, çeýe, ýöne güýçli materialdan ýasalýar.

Bu massa rol rolikiniň esasy aýratynlyklaryndan biri hem köp taraplylygydyr.Bedeniň dürli ýerlerinde arka, boýn, egin, gol, aýak we hatda aýak ýaly ulanylyp bilner.Belli bir myşsa toparlaryny nyşana alýarsyňyzmy ýa-da uzak günden soň gözüňizi açmak isleýärsiňizmi, bu önüm size ýapyşdy.

Çuň dokuma massa rol roluny yzygiderli ulanmak aýlanyşygy gowulaşdyrmaga, myşsalaryň agyrysyny azaltmaga we umumy saglygy ýokarlandyrmaga kömek edip biler.Myşsalary gowşatmak we şikes ýetmeginiň öňüni almak üçin türgenleşikden öňki ýylylyk guraly ýa-da myşsalary bejermek we çişmegi azaltmak üçin okuwdan soňky dikeldiş kömegi hökmünde ulanylyp bilner.Mundan başga-da, gündelik stresleri we dartgynlygy ýeňletmek üçin amatly gural, rahatlanmaga we ýaşamaga mümkinçilik berýär.

Agramy bary-ýogy birnäçe funt, bu göçme massa rol rolik nirä gitseňizem ýanyňyz bilen alyp gitmek aňsat.Iş ýa-da dynç alyş üçin syýahat edýärsiňizmi, islän wagtyňyz, islendik ýerde massaageyň artykmaçlyklaryndan peýdalanyp bilersiňiz.Ykjam ululygy, öýünde çäkli ýerleri bolanlar üçin hem ideal edýär.

Çuň dokma massa Rol roluny ulanmak gaty ýönekeý.Diňe berk tutuň we gerekli ýere ýeňil basyň.Ulanylýan basyşy sazlap, massaageyň intensiwligini dolandyryp bilersiňiz.Has ýumşak degmek üçin basyşy azaldyň;has çuňňur massaage etmek üçin basyşy kem-kemden ýokarlandyryň.Ergonomiki dizaýn bilen, rulolar elinde rahat bolup, tekiz we gözegçilik edilýän massa experience tejribesini üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň