Ab Roller tigirli heýkeltaraş abs alyň - Esasy türgenleşigiňize iň oňat goşundy

Gysga düşündiriş:

Ab roller idealüçinesasy türgenleşigi güýçlendiriji hökmünde hereket edýän we ajaýyp tomus bedeniňiz üçin şol alty gaply abs gurmaga kömek edýän şahsy fitnes enjamlary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Material:PVC + köpük
Ölçegi: bir ululyk hemmesine laýyk gelýär
Reňk: gara
Logotip: omöriteleşdirilen
MOQ: 500 sany

Önümiň beýany

xcv
sdfsdf

AB rolikli tigir enjamlarymyz 1 jübüt maşk tutawajy, 2 garşylyk zolagy, 2 sany metal karabineer we 1 dyz çeňňegi bilen gelýär, deňagramlylygy has kynlaşdyrýar we has myşsalary has güýçlendirýär, esasanam abs ýadrosyňyzy güýçlendirýär!Bu toplumlar, bedeniňize doly fitnes maksadyňyza ýetmäge kömek edýän özüňize laýyk öý sport zaly bolup hyzmat edýär.Saglygyňy we düýş bedeniňi bermegi wada berýän ajaýyp toplum.

“Ab Roller” tigir tälimçisi, islendik güýçli türgenleşige garşy durup biljek güýçli, çydamly, ýokary hilli materialdan öndürilýär.Poslamadan goralýan ajaýyp fitnes enjamlary.Ab rolik poslamaýan polatdan, süýşmäge garşy rezinden we çydamly PVX-den ýasalýar.Abs tigirli rolikli tutawaçlar köpük bilen örtülen we öý sport zalynyň howpsuzlygyny we rahatlygyny üpjün edýär.Iň oňat ab türgenleşikleri üçin islendik iş polunyň görnüşine laýyk gelýär.

Haryt amaly

Bedeni gyzdyryň, uzaldylan toplumlar ýa-da has sowuk we has täsirli bir zady synap görmek hakda?Garşylyk zolaklarymyz myşsalary gurmak üçin maşklar bilen ajaýyp kömek guralydyr we beýleki maşk usullary bilen garylyp bilner, esasanam maşkdan soň ýa-da öňürti, has gowy düwme we a almak üçin myşsa toparlaryny üýtgedip we uzadyp, myşsalary gurmaga we bejermäge mümkinçilik berýär. traffigi bes etjek ýokarky beden.Bu, bedeniňiziň işleýşini we maşk duýgusyny üýtgedýär.

Youanyňyz bilen sport zalyna gitmek agyr we aňsat däl, açyk howada taýýarlyk üçin amatly we saklamak amatly.Şeýle hem erkekler we aýallar üçin amatlydyr we öýde maşk etmek üçin bedenterbiýe maşklary üçin howpsuz bolmagy kepillendirilýär.Başlangyçdan Tejribeli-biziň ab tigirimiz, çykanyňyzda durnuklylygy ýokarlandyrýar.Garyn myşsalaryňyzy güýçlendiriň we sazlaň, başdan başlap ösen derejä çenli ähli fitnes derejeleri munuň bilen işläp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň